گر به خاطر دگرباش بودن قربانی جرائم ناشی از نفرت علیه دگرباشان شده باشید، ممکن است از مراجعه به پلیس واهمه داشته باشید. به منظور تسهیل ارتباط دگرباشان با پلیس، نهادی به نام“Roze in Blauw”  (صورتی‌های آبی) به وجود آمده است. نیروهای پلیس صورتی‌های آبی متشکل از پلیس‌های زن و مرد مجربی است که اطلاعات وسیعی درباره مشکلات دگرباشان جنسی دارند و خود اغلب دگرباش هستند. صورتی‌های آبی به حریم خصوصی شما احترام می‌گذارند (مثل همه نیروهای پلیس دیگر در هلند) و شما می‌توانید روی همدردی و همدلی آن‌ها حساب کنید. اگر قربانی جرمی شدید، می‌توانید آن را به صورتی‌های آبی گزارش کنید (31205595385+).

صورتی‌های آبی از راه‌های دیگری نیز به افزایش امنیت دگرباشان جنسی در هلند کمک می‌کنند:

  •  همکاریبا سازمان‌های دگرباشان جنسی و سازمان‌های حمایتی.
  •  حمایتاز ماموران پلیس دیگری که درباره مشکلات دگرباشان جنسی سوال دارند.
  •  بهاشتراک گذاشتن اطلاعات بین گروه‌های مختلف صورتی‌های آبی.
  •  قابلتشخیص بودن به عنوان ماموران پلیس دگرباش جنسی، تا مردم بدانند که نیروهای پلیس متنوع هستند.

 تماس با صورتی‌های آبی

صورتی‌های آبی

31205595385+

Politie Roze in Blauw

rozeinblauw@politie.nl

نشانی فیسبوک:Roze in Blauw Facebook