تمام افراد برابر هستند. منظور ما از برابری این نیست که همه مردم باید یکسان باشند زیرا واضح است که هرکس متفاوت است. اما، تمام افراد ارزش برابری دارند. و با همه نیز باید به شکل یکسانی رفتار شود.

رفتار برابر

در هلند، با مردم در شرایط مشابه، برابر رفتار می‌شود. از این امر به عنوان حق رفتار برابر یاد می‌شود. مرد یا زن، همجنس‌گرا یا دگرجنس‌گرا، جوان یا پیر، متولد هلند یا جای دیگر، از این حق برخوردار هستید. رفتار برابر همچنین به این معناست که همه در هلند باید از قوانین یکسانی پیروی کنند. هیچ قانون جدایی برای مسیحیان، مسلمانان و پیروان دیگر ادیان و هیچ قانون متفاوتی برای زنان یا همجنس‌گرایان وجود ندارد. مسلماً رفتار برابر تنها در شرایط یکسان یا بسیار مشابه قابل اعمال است. کارفرمایان نمی‌توانند به دلیل اینکه زنان باردار هستند یا صاحب فرزندان خردسال هستند، آنان را برای سمت‌های شغلی رد کنند یا رفتار متفاوتی با آن‌ها داشته باشند. همچنین مجاز نیست که یک زن برای انجام کار مشابهی از یک مرد حقوق کمتری دریافت کند. مثلاً در سوپرمارکت‌ها، مجاز نیست که کارکنان به علت بالا رفتن سن اخراج شوند. جایی که از آن آمده‌اید اهمیتی ندارد. اهمیتی ندارد که افراد از کجا آمده‌اند؛ همه حق برخورداری از رفتار برابر را دارند. این بدین معناست که شما نیز همانند شخصی که متولد هلند است، از حق یکسانی در شغل خود برخوردارید. همچنین این نکته حائز اهمیت است که افراد با ناتوانی‌های ذهنی و جسمی هم بتوانند در جامعه حضور پیدا کنند. به این افراد هم باید مشابه سایر افراد فرصت مشابهی برای کار کردن داده شود.

ممنوعیت تبعیض

متاسفانه در عمل ممکن است با تبعیض مواجه شوید. این اتفاق ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که کارفرمایان یک فرد هلندی را به یک فرد لهستانی یا شخصی از کشور سورینام ترجیح دهند. یا زمانی که از ورود افرادی خاص به بارها/کلوب‌های شبانه به علت آنکه نژادی خاص دارند جلوگیری شود. این امر غیرقابل قبول است. باید با دگرباشان جنسی و دگرجنس‌گرایان به صورت برابر رفتار شود. دگرباشان نیز همانند بقیه مردم از حقوقی یکسانی در خصوص سبک زندگی و معاشرت‌های خود برخوردارند؛ همچنین ازدواج همجنس‌گرایان در هلند آزاد است. هلند اولین کشور دنیاست که این اجازه را داده است. به طور خلاصه، تبعیض به هیچ وجه در هلند قابل‌قبول نیست. ممکن است به دلیل اعتقادات، نژاد یا سبک زندگی‌تان مورد تبعیض قرار بگیرید. شما اجازه ندارید علیه دیگران به دلیل اعتقادات، نژاد و سبک زندگی‌شان تبعیض قائل شوید.